MEASUREMENTS(CM) 1 2
CB LENGTH
92.5 93.5
WAIST 33.5 35.5
HEM 129 131